SWEDBANK KONKURSA “BIZNESA SKICES” NOLIKUMS 2023

PAR KONKURSU

Swedbank konkurss “Biznesa skices” ir biznesa plānošanas sacensība jauniešu komandām trijās vecuma grupās – ppamatskola (7. – 9. klase), vidusskola (10. – 12. klase) un augstskola (bakalaura un 1. līmeņa studiju programmas).

Biznesa plānošanas rīkā https://biznesaskices.swedbank.lv komandas veido biznesa plānu, rada sava pakalpojuma vai produkta (tas var būt arī produkta prototips vai projekts) reklāmas video, lai testētu un popularizētu savu biznesa ideju, piesaistot atbalstītāju balsis.

Konkursā tiek īpaši meklētas biznesa idejas, kas risina iedzīvotāju vajadzības ilgtspējīgā veidā, rūpējoties par planētu un tās iedzīvotājiem.

Visi konkursa dalībnieki iegūst zināšanas un iemaņas, savukārt katrā vecuma grupā trīs labākās komandas – reālas naudas balvas.

KONKURSA RĪKOTĀJI

Swedbank konkursu organizē sadarbībā ar Skola2030 un Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabriku.

MĒRĶI

 • Veicināt uzņēmējdarbību jauniešu vidū, īpaši rosinot jaunos uzņēmējus – skolēnus un studentus – domāt par ilgtspējīgiem produktiem un pakalpojumiem, kas rūpējas par planētas aizsardzību, samazinot klimata pārmaiņas.
 • Sekmēt jauniešu izpratni par mūsdienīgu uzņēmējdarbību, tās plānošanu un sava produkta virzīšanu tirgū.
 • Veicināt jauniešos iniciatīvu un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai veidotu uzņēmumu.

BALVU FONDS

Balvu fonds katrā vecuma grupā:

 1. vieta: 1500 (viens tūkstotis pieci simti) EUR;
 2. vieta: 1000 (viens tūkstotis) EUR;
 3. vieta: 500 (pieci simti) EUR.

Norādītas summas pēc nodokļu nomaksas, ko sedz Swedbank.

Par pamatskolēnu un vidusskolēnu komandas veiksmīgu dalību konkursā, iegūstot 1., 2., vai 3. vietu, konsultējošie skolotāji līdz ar gandarījumu par audzēkņu panākumiem iegūs naudas balvu 200 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas. Ja vairākas viena skolotāja/-as komandas iegūst godalgotas vietas (1.–3. vietu), skolotājs/-a saņem naudas balvu par katru komandu.

Vienai no finālā iekļuvušajām studentu komandām konkursa partneris – Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika – piešķirs specbalvu.

Balvu fonda izmaksas kārtība

 • Balvas izmaksā Swedbank trīs labākajām komandām katrā vecuma grupā.
 • Swedbank balvas izmaksas brīdī papildus naudas balvas izmaksai veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu.
 • Iegūtā balva tiek sadalīta proporcionāli katram komandas dalībniekam un izmaksāta dalībniekiem norādītajā bankas kontā. Dalībniekiem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, naudas balva tiek ieskaitīta dalībnieka likumiskā pārstāvja (vecāka, aizbildņa) bankas kontā.
 • Komandas dalībnieki, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu: pirms naudas izmaksas katrs dalībnieks iesniedz sava likumiskā pārstāvja bankas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, bankas konta numuru), nosūtot konkursa pārstāvim uz e-pasta adresi: . Pēc datu iegūšanas Swedbank veic balvas izmaksu norādītajā kontā.
 • Komandas dalībnieki, kuri ir sasnieguši 16 gadu vecumu: iesniedz savus bankas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, bankas konta numuru), nosūtot konkursa pārstāvim uz e-pasta adresi: , un pirms naudas izmaksas katrs dalībnieks elektroniski iesniedz konkursa rīkotājiem apliecinājumu, ka ir informējis savu apgādnieku (likumisko pārstāvi – vecāku, aizbildni), ka naudas balvas saņemšanas mēnesī apgādībā esošas personas atvieglojums netiks piemērots naudas balvas dēļ, jo tas uzskatāms par apgādājamā – jaunieša ienākumiem.  
 • Pamatskolas un vidusskolas skolotāji: iesniedz savus bankas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, bankas konta numuru), nosūtot konkursa pārstāvim uz e-pasta adresi: . Swedbank veic balvas izmaksu norādītajā kontā.

DALĪBNIEKI UN KOMANDU VEIDOŠANA

 • Konkurss “Biznesa skices” ir sacensība komandām trīs vecuma grupās: pamatskolas, vidusskolas un augstskolas vecuma grupās. Komandā jābūt 2–5 dalībniekiem. Lai nodrošinātu komandā nepieciešamās kompetences un zināšanas, komandas dalībnieki var būt no dažādām klasēm, kursiem un izglītības iestādēm, bet no vienas konkursa grupas, t. i., pamatskolas, vidusskolas vai augstskolas grupas.
 • Pamatskolas grupā komandu drīkst veidot pamata izglītības iestāžu 7.– 9. klašu skolēni. Konkursā komanda piedalās kopā ar pašu izvēlētu savas skolas skolotāju, kurš atbalstīs komandu konkursa laikā.
 • Vidusskolas grupā komandu drīkst veidot vidējo izglītības iestāžu 10.– 12. klašu skolēni un profesionālo vidējo izglītības iestāžu 1.– 4. kursa audzēkņi. Konkursā komanda piedalās kopā ar pašu izvēlētu savas skolas skolotāju, kurš atbalstīs komandu konkursa laikā.
 • Augstskolas grupā komandu drīkst veidot 1.– 4. kursa bakalaura programmu studenti, tajā skaitā 1. un 2. augstākās izglītības studiju programmu studenti no augstākās izglītības iestādēm, kuras publicētas Latvijas Izglītības ministrijas Augstāko izglītības iestāžu sarakstā.

LAIKA PLĀNS

Konkurss “Biznesa skices” norisinās trīs kārtās.

1.KĀRTA

2023. gada 3.–22. janvāris

Komandu pieteikšanās konkursam.

2023. gada 24. janvāris

Ievads konkursā – sagatavošanās video vebinārs visām komandām.

2023. gada 24. janvāris – 7. februāris

Biznesa plānu iesniegšana.

2023. gada 8.–13. februāris

Biznesa plānu vērtēšana.

2023. gada 14. februāris

Konkursa 2. kārtas dalībnieku – 15 komandu katrā vecuma grupā – paziņošana.

2.KĀRTA

2023. gada 15. februāris

Vebinārs 2. kārtas dalībniekiem par ieteikumiem reklāmas video izveidē un atbalstītāju piesaistes kampaņas izveidošanā.

2023. gada 15.–28. februāris

Reklāmas video un produkta vai pakalpojuma apraksta izveide un iesniegšana.

2023. gada 1.–6. marts

Video un kampaņas apraksta vērtēšana.

2023. gada 7. marts

Konkursa 5 finālistu paziņošana katrā vecuma grupā.

3.KĀRTA

2023. gada 8. marts

Vebinārs par kampaņu īstenošanu atbalstītāju uzmanības piesaistei.

2023. gada 8.–21. marts

Komandas vietnē konkurss.biznesaskices.lv īsteno atbalstītāju uzmanības un balsu piesaistes kampaņas.

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

2023. gada 23. marts

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēju paziņošana visās vecuma grupās un apbalvošana.

BIZNESA PLĀNU ATBALSTĀMĀS JOMAS

Konkursā iesniedzamās biznesa idejas un produkti var risināt dažādas problēmas un meklēt risinājumus visdažādākajām patērētāju vajadzībām. Īpašus bonusa punktus var iegūt biznesa idejas un produkti, kuri vērsti uz ilgtspējas problemātikas risināšanu.  

Visām konkursā iesniedzamo biznesa plānu idejām un produktiem jāatbilst sabiedrības ētikas normām. Biznesa plānus, kuru produkti vai pakalpojumi var tikt uzskatīti par nepiemērotiem bērnu un jauniešu auditorijai, žūrija var izslēgt no tālākas dalības konkursā.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Dalība konkursā ietver personas datu apstrādi. Komandas reģistrācijas nolūkam un dalībai Konkursā tās dalībnieki un konsultējošais skolotājs (Dalībnieks) piekrīt savu personas datu apstrādei. Balvu fonda izmaksas nolūkam tiek apstrādāti Dalībnieka, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu, likumiskā pārstāvja (vecāka, aizbildņa) dati. Dalībnieka ievadītie vai iesniegtie personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvajiem aktiem, un to apstrāde tiek veikta, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus. Dalībnieku dati pēc konkursa "Biznesa skices" noslēgšanās, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31.decembrim tiks dzēsti. Savukārt dati par konkursa balvu saņēmējiem tiks glabāti Grāmatvedības likumā noteiktajos termiņos. Fizisko personu datu apstrādes pārzinis ir Swedbank. Personas datu apstrādi Swedbank var uzticēt apstiprinātiem fizisko personu datu apstrādātājiem. Ar Swedbank Personas datu apstrādes principiem var iepazīties Swedbank mājaslapā www.swedbank.lv.

Atsevišķa piekrišana vai vienošanās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tiek saskaņota personas datu apstrādei, kas tiek veikta ar konkursu saistītos publicitātes materiālos vai pasākumos.

KONKURSA KĀRTAS UN UZDEVUMI

1. KĀRTA

Biznesa plānu veidošana

Biznesa plānu konkursā var piedalīties komandas, kuras savu biznesa plānu ir izveidojušas rīkā Biznesa skices.

1. SOLIS. KOMANDAS PIETEIKŠANĀS KONKURSAM

 1. Konkursa interneta vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv/ vienam no komandas ir jāpiesaka komanda līdz 2023. gada 22. janvāra plkst. 23.59. Komandas pieteikumā jānorāda šāda informācija:
  • atbilstošā konkursa grupa: pamatskola (7.–9. klase, 10.–12. klase vai 1.–4. kurss profesionālās vidējās izglītības iestādē);
  • savas mācību iestādes nosaukums (ja komandas dalībnieki ir no dažādām mācību iestādēm, komandas pieteicējs norāda savas mācību iestādes nosaukumu);
  • komandas nosaukums;
  • komandas dalībnieku vārdi, uzvārdi, e-pasta adrese (komandas pieteicējam jānorāda arī telefona nr.);
  • pamatskolas un vidusskolas komandām jānorāda piesaistītā skolotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona nr. (skolotājam ir jābūt informētam par komandas dalību konkursā un viņu kā daļu no komandas).
 2. Pēc komandas pieteikuma vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv/ visi pieteikumā norādītie komandas locekļi un skolotājs e-pastā saņems ziņu, ka ir pieteikti konkursam “Biznesa skices”.

2. SOLIS. SAGATAVOŠANĀS KONKURSAM

24. janvārī konkursa organizatori rīkos vebināru visām komandām, kur iepazīstinās ar konkursa norisi un noteikumiem, kā arī iepazīstinās ar videomateriāliem, kas ļaus labāk sagatavoties konkursam. Videomateriāli būs veltīti tādām tēmām kā dizaina domāšana, mūsdienu ilgtspējas izaicinājumi un to biznesa risinājumi, kā darbojas biznesa plānošanas rīks “Biznesa skices” un kā veidot savu biznesa plānu.

3. SOLIS. BIZNESA PLĀNA IZVEIDE UN IESNIEGŠANA

Biznesa plāns jāpievieno konkursa pieteikumam līdz 7. februāra plkst. 23.59.

 1. Biznesa plānam jābūt izveidotam, izmantojot biznesa plānošanas rīku “Biznesa skices” vietnē https://biznesaskices.swedbank.lv. Citādi un citos veidos radīts biznesa plāns netiks pieņemts un vērtēts, liedzot komandai tālāku dalību konkursā. Biznesa skiču rīks izvedīs cauri būtiskākajiem biznesa jautājumiem divos posmos, kalpojot kā ceļa karte biznesa plāna veidošanā.
 2. Izmantojot Biznesa skiču rīku, komanda apstiprina, ka ir iepazinusies un piekrīt tā lietošanas noteikumiem vietnē https://biznesaskices.swedbank.lv.
 3. Izveidotais biznesa plāns PDF formātā jāpievieno komandas konkursa pieteikumam, izmantojot saiti e-pastā, kuru komandas dalībnieki saņem pēc pieteikšanās konkursā “Biznesa skices”.
 4. Ja iesniegtais biznesa plāns neatbilst prasībām, tas netiek vērtēts un komanda tiek izslēgta no tālākas dalības konkursā.
 5. Ja iesniegtā biznesa ideja ir pretrunā ar ētikas normām un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, komanda var tikt izslēgta no tālākas dalības konkursā. Par ANO mērķiem vairāk var uzzināt šeit: https://www.un.org/sustainabledevelopment/.

Biznesa plānu vērtēšanas kritēriji pievienoti kā Pielikums Nr.1

Iesniegtos biznesa plānus vērtē žūrija, ko veido Swedbank eksperti. Uz 2. kārtu žūrija virza 15 komandas katrā vecuma grupā ar lielāko punktu skaitu. Ja komandām, kuras pretendē uz 15. vietu grupā, ir vienāds punktu skaits, uz nākamo kārtu tiek komanda, kuras biznesa plāns žūrijas skatījumā ir potenciāli veiksmīgāks. 1. kārtas rezultāti 14. februārī būs publicēti interneta vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv/, un visas komandas saņems ziņu e-pastā.

2. KĀRTA

Reklāmas video un apraksta veidošana

Konkursa “Biznesa skices” 2. kārtā piedalās 15 komandas katrā vecuma grupā, kas 1. kārtā ieguvušas visvairāk punktu.

2. kārtā komanda savā biznesa plānā aprakstītajam produktam vai pakalpojumam veido reklāmas video un sagatavo sava produkta vai pakalpojuma aprakstu.

1. SOLIS. KOMANDA RADA REKLĀMAS VIDEO, kas pārliecinātu potenciālo klientu iegādāties produktu vai pakalpojumu.

 1. Video jāietver informācija par komandu un tās piedāvāto produktu/pakalpojumu, kā arī jāizskaidro šī produkta/pakalpojuma nepieciešamība tirgū.
 2. Video nedrīkst saturēt informāciju un materiālus, kas aicina uz vardarbību, naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.
 3. Video nedrīkst saturēt trešo personu autortiesību aizsargātu materiālu vai materiālu, kas ir pakļauts citām trešo personu īpašuma tiesībām.
 4. Ieteicamais video garums – 30 sekundes līdz viena minūte, bet ne mazāk par 30 sekundēm un ne vairāk par 1,5 minūtēm, formāts – mp4.
 5. Video jāievieto kādā no tiešsaistes dokumentu dalīšanās platformām (piemēram, Youtube).

2. SOLIS. KOMANDA RADA PRODUKTA VAI PAKALPOJUMA APRAKSTU, kas pārliecinātu atbalstītājus balsot par komandu.

Komandas veido sava produkta vai pakalpojuma aprakstu atbalstītāju balsu piesaistei atbilstoši biznesa plānam. Izveidotais apraksts kopā ar video tiks publicēti konkursa mājas lapā atbalstītāju balsu piesaistei komandām, kuras iekļūs 3. konkursa  kārtā.

 1. Produkta vai pakalpojuma aprakstam jāsatur:
  • projekta nosaukums (piemēram, produkta vai preces nosaukums);
  • projekta apraksts, par pamatu izmantojot savas komandas biznesa plānu un aprakstā minot preces/pakalpojuma ideju, kādu problēmu tā risina, kas ir mērķauditorija, informāciju par komandu;
  • cita informācija, kas raksturo projektu.
 2. Apraksts jāveido MS Word formātā.
 3. Apraksts var saturēt līdz 3 vizuālus materiālus (bildes, grafikas, zīmējumus) ar komandu, produktu vai citu informāciju, kas ļauj vieglāk uztvert informāciju (bildes vēlams ne mazākā izšķirtspējā kā 1920x1080px).
 4. Apraksta ietilpība nevar pārsniegt 10 MB.

3. SOLIS. KOMANDA IESNIEDZ VIDEO UN APRAKSTU

Komandas nosaukumu (tā, kā pieteikts konkursam),  saiti uz video kādā no tiešsaistes dokumentu dalīšanās platformām un produkta vai pakalpojuma aprakstu MS Word formātā komandas nosūta uz e-pasta adresi: līdz 2023. gada 28. februāra plkst. 23.59.

Video un apraksta vērtēšanas kritēriji pievienoti kā Pielikums Nr.2

Konkursa 2. kārtā komandu iesniegtos video un produktu aprakstus vērtē žūrija, ko veido Swedbank un Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikas pārstāvji. Tās piecas komandas no katras vecuma grupas, kuras ieguvušas visvairāk punktu, bet vismaz 25 punktus jeb 50% no kopējā iespējamā punktu skaita, iekļūst konkursa “Biznesa skices” finālā. Ja komandām, kuras pretendē uz 5. vietu savā grupā, ir vienāds punktu skaits, uz nākamo kārtu tiek komanda, kura uzrādījusi labāku rezultātu konkursa 1. kārtā. Pusfināla rezultāti 7. martā būs publicēti interneta vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv, un visi pusfināla dalībnieki saņems ziņu e-pastā.

3. KĀRTA

Atbalstītāju piesaiste

Konkursa “Biznesa skices” 3. kārtā piedalās līdz piecām komandām katrā vecuma grupā, kas 2. kārtā ieguvušas visvairāk punktu.

Konkursa 3. kārtā – finālā – komandas īsteno atbalstītāju piesaistes kampaņas no 2023. gada 8. marta līdz 21. marta plkst. 23.59.

Atbalstītāju balsu piesaistes kampaņas īstenošana

 1. No 8. marta līdz 21. martam vietnē konkurss.biznesaskices.lv komandas īsteno atbalstītāju balsu piesaistes kampaņu savam projektam.
 2. Konkursa rīkotāji ievietos 3.kārtas komandu izveidotos video un aprakstus konkursa vietnē, kurā komandu atbalstītāji varēs balsot par saviem favorītiem, izmantojot savus sociālā tīkla Facebook profilus (viena komanda varēs saņemt vienu balsi no konkrētā Facebook profila).
 3. Lai kampaņa būtu veiksmīga, komandām par savu projektu ieteicams stāstīt arī ārpus konkursa vietnes, piemēram, sociālajos tīklos, aicinot atbalstīt projektu un izsūtot personīgas vēstules saviem draugiem, ģimenei, radiem, kolēģiem un nozares entuziastiem, kuri būtu ieinteresēti palīdzēt, gan balsojot, gan nododot informāciju tālāk.
 4. Balsu apkopojumā tiks ieskaitītās tikai tās balsis, kuras komanda būs ieguvusi par savu kampaņas aprakstu konkursa vietnē konkurss.biznesaskices.lv.

Konkursa rezultātus veido iegūto punktu skaits 2 (divās) kategorijās:

 1. 2. kārtā (pusfinālā) piešķirtais žūrijas punktu skaits (50%). Komandām tiek piešķirti punkti atbilstoši tam, kā tās sarindojas secīgi pēc 2. kārtas punktu skaita. Piemēram, ja kopējais komandu skaits ir 5, komanda ar lielāko punktu skaitu iegūst 5 punktus, savukārt komanda ar mazāko balsu skaitu – 1 punktu.
 2. publiskajā balsojumā iegūtās balsis: savākto balsu skaits interneta vietnē konkurss.biznesaskices.lv (50%). Komandām tiek piešķirti punkti atbilstoši tam, kā tās sarindojas secīgi pēc iegūto balsu skaita. Piemēram, ja kopējais komandu skaits ir 5, komanda ar lielāko balsu skaitu iegūst 5 punktus, savukārt komanda ar mazāko balsu skaitu – 1 punktu.

Trīs komandas ar lielāko punktu skaitu katrā grupā kļūst par konkursa “Biznesa skices” pirmo trīs vietu ieguvējiem un saņem balvu: 1. vieta 1500 EUR, 2. vieta 1000 EUR, 3. vieta – 500 EUR (norādītas summas pēc nodokļu nomaksas, ko sedz Swedbank). Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, žūrijas lēmumu par vietu sadalījumu nosaka komandu iegūtais vērtējums konkursa 1. kārtā.

Vienai no finālā iekļuvušajām studentu komandām Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika piešķir specbalvu.

APBALVOŠANA

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā konkursa grupā tiek paziņoti un apbalvoti 2023. gada 23. martā.

KONTAKTI

Sanita Vitkovska,